Επιδοτήσεις

Επιδοτήσεις

Η Ένωση Σητείας αποτελεί έναν πρότυπο Συνεταιριστικό Φορέα για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς παρακολουθεί στενά και συμβουλεύει τους παραγωγούς, και παρέχει μια ποικιλία εξειδικευμένων υπηρεσιών οι οποίες είναι απαραίτητες για τη μεγιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας της καλλιέργειάς τους.

Το Πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ της Ένωσης Σητείας ΜΑΕ μπορεί να αναλάβει την υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Ως επίσημη «Πύλη ΟΣΔΕ», παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ για την περίοδο 2022 – 2027. Η Ενιαία Αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης που καλείται να υποβάλλει ο/η γεωργός κατ’ έτος, προκειμένου να του καταβληθούν οι άμεσες ενισχύσεις των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων.

Στη νέα ΚΑΠ, εν αναμονή και των εφαρμοστικών οδηγιών, οι ενισχύσεις των δικαιούχων θα συνδέονται με ένα ισχυρό σύνολο υποχρεωτικών απαιτήσεων και ελέγχων, με σαφή περιβαλλοντικό προσανατολισμό. Οι ενισχύσεις θα διαμορφωθούν σε:

Βασική Ενίσχυση – Δικαιώματα

Οι παραγωγοί θα συνεχίσουν με τα δικαιώματα που είχαν. Σταδιακά από το 2023 μέχρι το 2026 θα γίνει η Εσωτερική Σύγκλιση. Στόχος είναι μέσα σε κάθε αγρονομική περιφέρεια η μοναδιαία αξία να είναι ίδια, να εξισωθεί με τον περιφερειακό μέσο όρο.

Αναδιανεμιτητική Ενίσχυση

Θα εφαρμοστεί νέα συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη, η Αναδιανεμητική Ενίσχυση, η οποία αφορά επιλέξιμες εκτάσεις. Η αναδιανομή των ενισχύσεων προβλέπεται να γίνει από τις «μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Για τον προσδιορισμό των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων χρησιμοποιήθηκε το οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, το οποίο στη συνέχεια ανήχθη σε επιλέξιμη έκταση (εκτάρια).

Συμπληρωματική Ενίσχυση Νέων Γεωργών

Συνεχίζεται η στήριξη των νέων γεωργών με το ποσό να ορίζεται στα 70 ευρώ/εκτάριο.

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

  • Ζωικοί κλάδοι
  • Φυτικοί κλάδοι

Οικολογικά Σχήματα (eco-schemes)

Κατά τη διάρκεια της νέας ΚΑΠ, οι έλεγχοι της πολλαπλής συμμόρφωσης και σχεδόν το 90% των ελέγχων του Πρασινίσματος (όπως το ξέραμε) έχουν μπει ως προαπαιτούμενο για να λάβουν οι παραγωγοί τη Βασική Ενίσχυση. Αυτό σημαίνει ότι, αυτά για τα οποία ελέγχονταν οι παραγωγοί για να πάρουν έξτρα και το Πρασίνισμα, που ήταν περίπου 48% της αξίας της Βασικής, στο μέλλον θα είναι προαπαιτούμενα για να λάβουν τη Βασική.

Πλέον, για να πάρει κάποιος μία έξτρα ενίσχυση, που να αφορά το Πρασίνισμα, θα πρέπει να συμμετέχει σε κάποιο Οικολογικό Σχήμα.

Το 25% των πόρων των Άμεσων Ενισχύσεων, οδηγείται κάθε χρόνο υποχρεωτικά προς το καθεστώς των Οικολογικών Σχημάτων (eco-schemes).

Τα Οικολογικά Σχήματα είναι δέκα, με υποδράσεις / υποπρογράμματα.

Το τμήμα επιδοτήσεων της εταιρείας, εκτός της ορθής υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, αναλαμβάνει με μεγάλη υπευθυνότητα:

Εξισωτική Αποζημίωση

Η Εξισωτική Αποζημίωση είναι η ενίσχυση προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους. Στόχος του μέτρου είναι η παραμονή των κατοίκων στις μειονεκτικές αυτές περιοχές και η συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί είναι δυνατό να μισθώνονται ή να μεταβιβάζονται με πώληση ή με άλλο τύπο οριστικής μεταβίβασης, συνοδευόμενα με γη, ή χωρίς γη.

Ενημέρωση Μητρώου Αιγοπροβάτων

Η «Ενημέρωση Μητρώου Αιγοπροβάτων» είναι η ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης που γίνεται το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και είναι υποχρεωτική για όλους τους κατόχους εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων. Στο μητρώο παρακολουθείται ο αριθμός των ζώων, ενημερώνοντάς το για τις γεννήσεις, τους θανάτους, τις αγορές και τις πωλήσεις των ζώων. Το σύστημα καταγραφής και επιτήρησης των εκμεταλλεύσεων ζωικού κεφαλαίου χρησιμοποιείται ως εργαλείο διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας στους τομείς της υγείας των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων.

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Η διαδικασία αφορά στην υποχρέωση εγγραφής αγροτών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) και απευθύνεται σε όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης και της αλιείας) ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση. Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι η καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση Αγροτικής Πολιτικής.

Προσωποποιημένη Ενημέρωση με SMS

Ενημέρωση των παραγωγών ανάλογα την περίπτωση που υπάγονται με προσωποποιημένες πληροφορίες μέσω SMS (προγράμματα που τους αφορούν, αποσφαλμάτωση ΟΣΔΕ, προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων)

Μητρώο Εισροών-Εκροών και Ημερολόγιο Γεωργικών Εργασιών

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, οι γεωργοί που λαμβάνουν κοινοτικές ενισχύσεις, υποχρεούνται μεταξύ άλλων να τηρούν μητρώο εισροών και εκροών στην εκμετάλλευσή τους. (https://www.opekepe.gr/images/olddata/files/Ypodeigma_mhtrwou_eisrown_ekrown_01082013.pdf)

Δηλώσεις Συγκομιδής Σταφυλιών

Όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρύγου να υποβάλλουν Δήλωση Συγκομιδής. Όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η δήλωση συγκομιδής αφορά την πραγματική ποσότητα που συγκομίσθηκε και τον ακριβή προορισμό της παραγόμενης ποσότητας με παραστατικά-δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα στοιχεία.

Υπηρεσίες Χαρτογράφησης

Η Ένωση Σητείας ήταν η πρώτη που επιχείρησε επιτυχώς τον ολικό επαναπροσδιορισμό του ΟΣΔΕ στην περιοχή, όταν το 2009 πέρασε από τα αλφαριθμητικά δεδομένα σε γεωγραφικά. Χαρτογραφήθηκαν από την αρχή με GPS χειρός, με μεγάλη προσπάθεια, όλα τα αγροτεμάχια των παράγωγων της επαρχίας (100.000 αγροτεμάχια περίπου). Το υπόβαθρο αυτό συντηρείται και ενημερώνεται συνεχώς, και αποτελεί ακόμα και σήμερα πανελλήνια πρωτοπορία στον χώρο η πραγματική καταγραφή των ορίων στα αγροτεμάχια των παραγωγών, ενώ χρησιμοποιείται και ως βοήθημα σε άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες (κτηματολόγιο, αμπελοκομικό – ελαιοκομικό μητρώο κ.α.).