Πιστοποίηση από την DQS ΕΛΛΑΣ, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP: Ανάλυση Επικινδυνότητας, και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου για τις ακόλουθες δραστηριότητες: Παραλαβή, αποθήκευση, εμφιάλωση και εμπορία των προϊόντων της κατά το πρότυπο DIN EN ISO 22000:2005.

Πιστοποίηση από την DQS ΕΛΛΑΣ, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP: Ανάλυση Επικινδυνότητας, και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου  για τις ακόλουθες δραστηριότητες: Παραλαβή, αποθήκευση, εμφιάλωση και εμπορία των προϊόντων της κατά το πρότυπο DIN EN ISO 22000:2005.