ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αναρτήθηκε: 11-1-2019 12:07

•    Απλό αντίγραφο του τίτλου, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα (π.χ. κυριότητα)  σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους (π.χ. το 25% με δωρεά, το 30% με γονική παροχή και το 45% με αγορά), τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.
•    Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.
•    Στοιχεία για τον εντοπισμό ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα, συντεταγμένες ακριβής θέσης ακινήτου με GPS.
•    Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.
•    Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ.  E9, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ΔΕΗ).
Για την πληρέστερη και ορθότερη καταχώριση της δήλωσης, εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καλό είναι να υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε ειδικές περιπτώσεις
•    Κληρονομιά: Δικαίωμα που έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και αν δεν συνταχθεί αποδοχή κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη πράξη (π.χ. κληρονομητήριο). Σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι της διαθήκης. Συγκεκριμένα:

o    Κληρονομιά με διαθήκη : υποβάλλονται υποχρεωτικά:
α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),
β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,
γ) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης
δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και
ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

o    Κληρονομιά χωρίς διαθήκη : υποβάλλονται υποχρεωτικά:
α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),
β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,
γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,
δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και
ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς


•    Έκτακτη χρησικτησία : Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα με έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει είτε σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) είτε θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου και πιο συγκεκριμένα:

o    Συμβολαιογραφικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις υποθηκών και εν γένει βαρών στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως η χρησικτησία.
o    Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο (όχι εργολαβικό προσύμφωνο).
o    Συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακίνητο.
o    Πράξη αναγνώρισης ορίων.
o    Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ. δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης - Ε9 1999 ή παλαιότερο.
o    Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση.
o    Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα
o    Βεβαιώσεις του προέδρου της Κοινότητας / Δημάρχου για τα δικαιώματα επί του ακινήτου του δηλούντος ή και των προκατόχων του ή την άσκηση νομής επ’ αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας εικοσαετία.
o    Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία
o    Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή άλλες εργασίες βέβαιης χρονολογίας.
o    Ένορκες βεβαιώσεις (Συντάσσονται στο Ειρηνοδικείο η σε Συμβολαιογράφο με την παρουσία δύο τουλάχιστον μαρτύρων).
Επίσης, είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος, εκτός εάν η θέση και τα όρια του γεωτεμαχίου μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς επί του ψηφιακού χάρτη της περιοχής.

Η υποβολή δήλωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί από νόμιμο αντιπρόσωπο για δικαιούχος που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης εμφάνισης. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η προσκόμιση εξουσιοδότησης επικυρωμένης από ΚΕΠ. Στην ειδική περίπτωση που ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού απαιτείται πληρεξούσιο από την Πρεσβεία στη χώρα που κατοικεί. 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΗΛ : + 30 28430 29999-991 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 992-994)
Email:easktima@gmail.com