Πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ ,κατά ISO 17025:2005, του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου ελαιολάδου.

Πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ ,κατά ISO 17025:2005, του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου ελαιολάδου.